Mitologija

Šambala i Agarta misterije


Agarta

Šambala  i Agarta  čine sistem paralelnog funkcionisanja života na Zemlji.

Ovaj način života situiran je prevashodno pod zemljom (možda i pod vodom); odlikuje ga praktična besmrtnost njegovih žitelja, sposobnost dematerijalizacije i materijalizacije, kao i prelaza iz samadi stanja u aktivno stanje i obratno.

Osnovu postojanja Šambale i Agarte čine dve prirodne pojave: korišćenje dematerijalizacije i materijalizacije, odnosno – Genofond čovečanstva.

Između suptilnog i fizičkog sveta postoje prelazi i međusobna povezanost. Suptilni svet poseduje mogućnost povezivanja sa fizičkim svetom, po principu prelaska talasne energije u materiju i obrnuto. To podrazumeva sposobnost materijalizacije misli, odnosno dematerijalizacije stvari u misao.

U istočnoj religiji i literaturi ima mnogo svedočanstava o fenomenu dematerijalizacije i materijalizacije, tj. o trenutnom premeštanju u prostoru. Opisujući legendu o Šambali, N.K. Rerih takođe pominje iznenadnu pojavu i premeštanje ljudi na nedostupnim mestima oko ulaza.

Ukoliko je moguće ljudska tela materijalizovati na osnovu “obrasca” iz suptilnog sveta, postavlja se pitanje smisla postojanja Genofonda čovečanstva. Objašnjenje leži u principijelnoj razlici u vezi pouzdanosti i efikasnosti čuvanja ukupne informacije koja definiše fizičko ljudsko telo.

Hipoteza o stvaranju ljudskog tela putem otelovljenja duha ukazuje na izuzetnu složenost ovakvog procesa materijalizacije duha, koji podrazumeva orgoman evolucioni “napor” suptilnog Sveta.

Nakon izgradnje fizičkog tela i genetskog aparata, u informacionim poljima Onog Sveta kompletiran je “informacioni kod” ljudskog organizma. Time je stvorena osnova za prenošenje čoveka iz fizičkog sveta u suptilni i obratno, tj. njegovo dematerijalizovanje i materijalizovanje.

Bez obzira na enormna informaciona prostranstva torzionih polja suptilnog sveta, nije izvesno da ona mogu neograničeno dugo da u neizmenjenom obliku čuvaju kompletan “informacioni kod” ljudskog tela.

Pošto čuvanje “informacionog koda” u suptilnom obliku ne može da traje beskonačno dugo, povremeno dolazi do obrnutog procesa – materijalizacije ljudskog tela, radi stalne korekcije “informacionog koda” na Onom Svetu.

To određuje neophodnost postojanja Genofonda čovečanstva, koji čuva fizičku osnovu “informacionog koda” čoveka, čak i u uslovima globalnih katastrofa i uništenja celokupne civilizacije na površini Zemlje.

Genogond čovečanstva, sa predstavnicima korenskih ljudskih rasa u stanju samadija, predstavlja bitan faktor paralelnog postojanja oba oblika života –      u suptilnom i fizičkom svetu.

Ljudi u samadiju direktno su povezani sa Onim Svetom; za njih ne važi blokirajući princip “So-Hm”. Stoga bi oni, nakon oživljavanja, bili sposobniji da dematerijalizuju i materijalizuju svoje telo.

Dematerijalizacija fizičkog tela čoveka zahteva ogromno informaciono naprezanje duha (koji živi povezan sa fizičkim telom). Čovekov duh treba da pruži dodatnu informaciju o celokupnom fizičkom telu, pa dematerijalizacija stoga podrazumeva uključivanje drugih, viših struktura Onog Sveta.

Takođe, fenomen dematerijalizacije i materijalizacije ljudskog tela odvija se pod znatno većom kontrolom Višeg Uma, u odnosu na običan proces ulaska duha u fizičko telo prilikom rođenja deteta.

Ipak, fenomen dematerijalizacije ljudskog tela ima svoju namenu na Zemlji. Bez obzira što je čovek u stanju samadija pomoću svoje duše povezan sa Onim Svetom, sposobnost dematerijalizacije-materijalizacije neophodna je za funkcionisanje podzemnog života na Zemlji.

Genofond čovečanstva pre svega podrazumeva podzemni život. To ne uključuje samo pećine, već i prostore koji nemaju vezu sa površinom zemlje. Pećinski hramovi ispod piramida nemaju izlaz na površinu, a tokom vremena mnogi ulazi u pećine zatrpani su odronima.

Izlazak na površinu moguć je putem fenomena demeterijalizacije i naknadne materijalizacije po izlasku na površinu zemlje. Takođe, sposobnost materijalizacije misli omogućuje “popravku” povređenih delova tela ljudi u samadiju i obezbeđuje visok nivo opšte očuvanosti tela.

Postoje svedočanstva o postojanju podzemne civilizacije sa aktivnim oblikom žovota, zasnovanom na tehnologiji. Ovakva mogućnost proističe iz uzajamnog odnosa suptilnog i fizičkog sveta, gde postoje dve varijante:

  1. Duh, kao informaciono zgušnjavanje psihičke energije, ulazi u dete koje se rađa u fizičkom svetu (na uobičajeni način), živi zajedno sa telom, a po smrti fizičkog tela ponovo ulazi u suptilni svet, iz koga će se vratiti u novo fizičko telo;

  2. Moćni duh iz suptilnog sveta, tokom dugog perioda (stotine i hiljade godina) čuva vezu sa fizičkim telom u stanju samadija i u stanju je da kameno-nepokretno  stanje prevede u samadi II vrste (aktivni adepti), kao i da izazove dematerijalizaciju i ponovnu materijalizaciju fizičkog tela.

Šambala genofond čovečanstva

Prva varijanta karakteristična je za običan život na zemlji, za obične smrtnike. Druga varijanta odnosi se na podzemni život, kada se praktično postiže ljudska besmrtnost. Po svoj prilici, to je način na koji funkcionišu Šambala i Agarta.

Život i tehnologija prethodnih civilizacija zasnivali su se na snažnom duhu.

Podzemni život Šambale i Agarte takođe je zasnovan na sposobnostima snažnijeg duha. Sledstveno, u životu Šambale i Agarte bazična uloga pripada Lemurijancima, kao predstavnicima najrazvijenije civilizacije na Zemlji.

U trenutku kataklizme i propasti njihove civilizacije, najarazvijeniji Lemurijanci iskoristili su fenomen dematerijalizacije-materijalizacije i otišli pod zemlju, gde su organizovali zemlje Šambalu i Agartu. Brojna svedočanstva ukazuju na “Božije Sinove”, koji se niotkuda pojavljuju na Zemlji i upravljajau razvojem čovečanstva u glavnim istorijskim etapama. Reč je najverovatnije o Lemurijancima iz Šambale i Agarte, koji periodično izlaze u misiji usmeravanja razvoja civilizacije na površini Zemlje.

Civilizacija Atlantiđana manje je razvijena od civilizacije Lemurijanaca, ali oni su mogli da uđu u stanje dubokog samadija. Oni takođe ulaze u sklop podzemnog života, mada prevashodno u vidu kameno-nepokretnog stanja. Atlantiđani su manje sposobni za fenomen dematerijalizacije-materijalizacije ljudskog tela, tako da njihovo stanje uglavnom kontrolišu Lemurijanci. Sve ovo važi i za predstavnike naše civilizacije, koji se nalaze u kameno-nepokretnom satnju, potčinjeni Lemurijancima. Postoje svedočanstva da su veliki proroci, na primer Isus Hrist, prolazili obuku na Tibetu u zemlji Šambali.

Šambala i Agarta uključuju ljude raznih civilizacija, sjedinjenih u podzemni svet. Na čelu ovog sveta stoje Lemurijanci. Njihov nivo razvoja daleko prevazilazi nivo Atlantiđana i ljudi naše civilizacije. Upravo Lemurijanci savršeno vladaju energijom suptilnog sveta, što im je u vreme katstrofe donelo spas. Oni su našli utočišta pod zemljom, gde i danas vode aktivan oblik života, sa visoko razvijenom tehnologijom.

Lemurijanci čine osnovu Genofonda čovečanstva i staraju se o njemu. Odavno su se Lemurijanci pod zemljom podelili na dve države – Šambalu i Agartu.

Kaže se da je Agarta bolja država od Šambale.

Postoje svedočanstva da je pre 30.000 godina od Višeg Uma stigla zapovest za prelazak Lemurijanaca iz Genofonda čovečanstva u zemlje Šambalu i Agartu. Tamo, pod zemljom, oni žive u fizičkom ili suptilnom obliku.

Lemurijanci rade pod zemljom, imaju svoje tehnologije (na primer letelice),    a deo njih nalazi se u stanju samadija, u sklopu Genofonda čovečanstva.

Atlantiđani su sve vreme u stanju samadija, kao i predstavnici naše civilizacije. Oni čekaju nastanak “zlatnog doba”, u kome će se ljudima otkriti drevna znanja. Tokom doba Istine adepti će češće izlaziti iz samadija, u misiji podučavanja ljudi naše civilizacije principima života.

Kakvim tehnologijama vladaju Lemurijanci u Šambali i Agarti? Po svoj prilici, sve njihove tehnologije zasnovane su na drugačijem energetskom principu, koji je za nas još uvek nepojmljiv. Najverovatnije se koristi energija suptilnog sveta.

To je moguće objašnjenje pojava neidentifikovanih letećih objkata, NLO. Poznato je da se ove letelice kreću bešumno, razvijaju neverovatnu brzinu, menjaju pravac pod oštrim uglom, lebde nad zemljom, sleću na zemlju, ulaze pod vodu i u stanju su da neočekivano iščeznu i pojave se.

Opisano je mnoštvo oblika NLO, od ogromnih brodova do malih letećih tanjira. Postoji analogija sa ”vimanima” drevnih Lemurijanaca i Atlantiđana, koji su takođe imali oblik diska i sve navedene osobine. Hipotetički zaključak je da su NLO napravljeni u Šambali i Agarti, po drevnoj tehnologiji Lemurijanaca.

Za izlazak na površinu zemlje i povratak u zemlju, ove letelice koriste  fenomen dematerijalizacije-materijalizacije. Zbog toga su za nas neuhvatljive. Duboko pod zemljom, u Šambali i Agarti, postoje njihove fabrike i baze.

Drugi značajan aspekt života pod zemljom jeste pitanje ishrane. Moguće je da su Lemurijanci naučili da i hranu obezbeđuju putem materijalizacije misli.

U literaturi se govori o “gospodaru Šambale”. Gotovo sve religije predviđaju njegovu pojavu, sa različitim imenima (Isus Hrist, Imam Mahdi, Buda Maitreja).

Pretpostavlja se da će “Gospodar” biti ogromnog rasta, a njegov dolazak biće povezan sa pojavom Antihrista na zemlji, koji će sebe nazivati Bogom.

Šambala

Ako se “gospodar Šambale” pojavi na Zemlji, on će najverovatnije biti jedan od Lemurijanaca Šambale ili Agarte. Nije isključeno da to bude neki Atlantiđanin ili predstavnik naše civilizacije iz Genofonda čovečanstva.

Hipoteza o Šambali i Agarti čini ishodišnu tačku u interpretaciji evolucije čovečanstva. Sistem podzemnog funkcionisanja zasnovan je na posebanim principima odnosa suptilnog i fizičkog sveta. U Šambali i Agarti život i smrt su sjedinjeni; ljudi raznih civilizacija žive zajedno, vreme drugačije teče.

Ova podzemna utočišta stvorena su usled globalne katastrofe na zemlji, a nastavila su da igraju ulogu Genofonda, za osiguranje života na Zemlji. Život Šambale i Agarte mnogostuko je zaštićeniji od života na površini Zemlje.

Šambala i Agarta imaju dva segmenta: Genofond čovečanstva i podzemnu civilizaciju Lemurijanaca zasnovanu na tehnologiji. Može se reći da tehnološka podzemna civilizacija Lemurijanaca igra ulogu čuvara Genofonda čovečanstva.

Lemurijanci Šambale periodično nadgledaju utočiišta Genofonda čovečanstva.

Osim kontrole stanja ljudi u samadiju, oni iniciraju izlazak iz samadija i obučavaju proroke za misije na površini zemlje. Takođe, letelice Lemurijanaca stalno proučavaju tok života na površini Zemlje.

Između Genofonda čovečanstva i tehnološke civilizacije Lemurijanaca postoji uzajamna veza i razmena. Iz tehnološkog dela, pojedinci povremeno ulaze u stanje samadija, dopunjavajući Genofond, a drugi periodično izlaze iz Genofonda, dopunjavajući podzemnu tehnološku civilizaciju.

Moguće je zaključiti da se, na tehnologiji zasnovana podzemna civilizacija Lemurijanaca, odvojila od Genofonda čovečanstva kao njegov aktivni deo – pre svega radi efikasnije zaštite Genofonda čovečanstva, kao i radi zaštite i razvoja visoke tehnologije civilizacije Lemurijanaca.

Takođe, značajan zadatak je diskretno kanalisanje života na površini zemlje.

Šambala i Agarta čine jedinstveni sistem paralelnog života na zemlji, sačinjen od Genofonda čovečanstva i i podzemne tehnološke civilizacije Lemurijanaca.

Po čemu se razlikuju Šambala i Agarta?

Samadhi

Prva moguća razlika je po geografskom principu. Postoje indicije da se Šambala nalazi na Tibetu, Himalajima i okolnim oblastima. Lokalitet Agarte vezuje se uglavnom za oblast egipatskih piramida, sa okolnim regionom (Arabijsko poluostrvo, Afrika).

U tom smislu, može se govoriti o postojanju dve podzemne zemlje – Šambale i Agarte, od kojih svaka sadrži deo Genofonda čovečanstva i deo tehnološke civilizacije Lemurijanaca, na različitim mestima.

Prema drugoj varijanti, ljudi visoke civilizacije pustinje Gobi otišli su u pećine Himalaja, razdelivši se na dva ogranka – Šambalu i Agartu. Šambala je centar moći i neznanih sila, a Agarta: Genofond čovečanstva. Zemlja “Šambala+Agarta” (tehnološka civilizacija + Genofond čovečanstva) ima podzemni centar na Tibetu i Himalajima, a rasprostranjena je po čitavom svetu.

Bez obzira na hipotetičnost ovih opcija, sistem podzemnog paralelnog života po svoj prilici postoji. Osnovu tog paralelnog života čini Genofond čovečanstva.

Šambalu i Agartu nije moguće naći. One su iznad nas. Žive paralelno sa nama, nevidljive i zagonetne, i proučavaju nas. Ali, ukoliko postignemo da živimo s “čistom dušom”, možda mnogi od nas budu pušteni u Podzemno carstvo.

Izvor: agarta-enklava.com

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišete koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavi se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišete koristeći svoj Facebook nalog. Odjavi se /  Promeni )

Povezivanje sa %s